• آلبوم صوتی معجزه آلبوم صوتی معجزه
  • آلبوم صوتی معجزه آلبوم صوتی معجزه
  • آلبوم صوتی معجزه آلبوم صوتی معجزه

ایمیل

رمز عبور

عضویت

سوره

1
سوره فاتحه
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 7
حجم فایل: 2.36
قیمت: ۱,۰۰۰ ریال
2
سوره بقره
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 286
حجم فایل: 298.53
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
3
سوره آل عمران
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 200
حجم فایل: 163.6
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
4
سوره نساء
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 176
حجم فایل: 177.13
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
5
سوره مائده
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 120
حجم فایل: 128.06
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
6
سوره انعام
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 165
حجم فایل: 147.44
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
7
سوره اعراف
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 206
حجم فایل: 164.34
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
8
سوره انفال
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 75
حجم فایل: 61.63
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
9
سوره توبه
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 129
حجم فایل: 120.29
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
10
سوره یونس
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 109
حجم فایل: 120.29
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
11
سوره هود
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 123
حجم فایل: 90.14
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
12
سوره یوسف
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 111
حجم فایل: 80.98
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
13
سوره رعد
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 43
حجم فایل: 41.95
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
14
سوره ابراهیم
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 52
حجم فایل: 43.81
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
15
سوره حجر
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 99
حجم فایل: 35.07
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
16
سوره نحل
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 128
حجم فایل: 91.75
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
17
سوره اسراء
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 111
حجم فایل: 80.51
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
18
سوره کهف
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 110
حجم فایل: 78.84
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
19
سوره مریم
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 98
حجم فایل: 47.24
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
20
سوره طه
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 135
حجم فایل: 67.45
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
21
سوره انبیاء
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 112
حجم فایل: 63.16
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
22
سوره حج
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 78
حجم فایل: 63.5
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
23
سوره مومنون
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 118
حجم فایل: 56.66
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
24
سوره نور
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 64
حجم فایل: 63.6
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
25
سوره فرقان
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 77
حجم فایل: 45.28
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
26
سوره شعراء
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 227
حجم فایل: 67.15
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
27
سوره نمل
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 93
حجم فایل: 61.23
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
28
سوره قصص
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 88
حجم فایل: 66.73
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
29
سوره عنکبوت
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 69
حجم فایل: 51.77
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
30
سوره روم
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 60
حجم فایل: 41.54
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
31
سوره لقمان
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 34
حجم فایل: 25.18
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
32
سوره سجده
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 30
حجم فایل: 19.6
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
33
سوره احزاب
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 73
حجم فایل: 64.62
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
34
سوره سبا
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 54
حجم فایل: 46.23
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
35
سوره فاطر
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 45
حجم فایل: 39.82
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
36
سوره یاسین
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 83
حجم فایل: 36.33
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
37
سوره صافات
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 182
حجم فایل: 49.33
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
38
سوره صاد
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 88
حجم فایل: 37.53
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
39
سوره زمر
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 75
حجم فایل: 62.25
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال
40
سوره غافر
گوینده: چنگیز جلیلوند و فریبا رمضانپور
قاری: استاد سعد الغامدی
تعداد آیات: 85
حجم فایل: 61.94
قیمت: ۱۹,۰۰۰ ریال

خرید پستی

کاربران  گرامی

به فروشگاه اینترنتی کتاب صوتی قرآن خوش آمدید .

6236 تعداد آیات قرآن می باشد .

کلیه درآمدهای حاصل از محصول معجزه( کتاب صوتی قرآن همراه با ترجمه فارسی ) وقف ترویج و تبلیغ آخرین معجزه پروردگار کریم می شود .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 در هر لحظه از حضور در این سایت امکان خرید محصولات قرآنی معجزه به 2 صورت آنلاین و پستی برای شما عزیزان امکان پذیر می باشد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اطلاعات محصولات معجزه :

1- معجزه سحر :

این آلبوم شامل آیت الکرسی ، 4 قل ، ون یکاد و سوره حمد بهمراه ترجمه آن که در قالب 1 سی دی صوتی (Audio) ، یک قاب دوبل و اینسرت می باشد که توصیه شده در هنگام صبح تلاوت شود .

2- آلبوم  معجزه :

 این آلبوم شامل یک جزء از قرآن بهمراه ترجمه آن که در قالب 2 سی دی صوتی (Audio) ، یک قاب دوبل و اینسرت می باشد .

3- مجموعه کامل آلبوم صوتی کتاب صوتی قرآن :

 این مجموعه شامل 30 عدد آلبوم (30 جزءقرآن) بهمراه ترجمه آن که هر آلبوم در قالب 2 سی دی صوتی (Audio) بهمراه یک قاب دوبل و اینسرت می باشد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1- راهنمای خرید آنلاین :

هدف از خرید آنلاین ارائه  لینک دانلود فایل صوتی سوره های قرآن می باشد .

لذا خواهشمند است جهت انجام خرید اینترنتی به نکات و مراحل زیر توجه فرمایید  :

1- در سر فصل "خرید آنلاین"  لیست 114 سوره ی قرآن (در 3 صفحه ) جهت انتخاب و جستجو ارائه می شود .

2- در کنار هر سوره با استفاده از 3 آیکون ، امکاناتی جهت تسهیل در انتخاب صحیح برای کاربر فراهم شده است که عبارت است از :

2-1 آیکون   : جهت ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از سوره ها بوده که شامل بخش های  قاری ، گوینده ، تعداد آیات ، حجم فایل و قیمت می باشد .

2-2 آیکون   : جهت شنیدن دموی قسمتی از سوره مورد نظر می باشد .

2-3 آیکون : با کلیک روی این گزینه سوره انتخابی به لیست سبد خرید اینترنتی شما اضافه می گردد .

نکته : جهت حذف سوره ها از سبد خرید تنها کافیست از علامت X در کنار هر سوره استفاده نمایید .

3- بعد از اتمام مراحل انتخاب کاربر می بایست نسبت به پرداخت صورت حساب سبد خرید و دریافت لینک های دانلود اقدام نماید . به همین منظور در سبد خرید اینترنتی پس از انتخاب گزینه "نمایش سبد خرید" روی گزینه "تائید نهایی و پرداخت" کلیک نمایید و با ورود اطلاعات فردی نظیر : نام و نام خانوادگی ، ایمیل و شماره تماس وارد دروازه پرداخت الکترونیکی بانک پارسیان  شده و پرداخت را انجام دهید .

نکته : استفاده از تمامی کارت های عضو شبکه شتاب امکان پذیر می باشد .

4- در انتها پس از پرداخت موفق،  لینک سوره های مورد نظر به آدرس ایمیل کاربر ارسال می گردد .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2- راهنمای خرید پستی :

هدف از خرید پستی ارائه و ارسال هر یک از محصولات معجزه که در بالا معرفی گردیده می باشد .

لذا خواهشمند است جهت انجام خرید پستی به نکات و مراحل زیر توجه فرمایید  :

1- در سر فصل "خرید پستی"  لیست محصولات معجزه و 30 جزء ی قرآن (در 2 صفحه ) جهت انتخاب و جستجو ارائه می شود .

2- در کنار هر جزء با استفاده از 3 آیکون ، امکاناتی جهت تسهیل در انتخاب صحیح برای کاربر فراهم شده است که عبارت است از :

2-1 آیکون   : جهت ارائه اطلاعات بیشتر در مورد هر یک از جزء ها بوده که شامل بخش های  قاری ، گوینده ، تعداد آیات ، حجم فایل و قیمت می باشد .

2-2 آیکون   : جهت شنیدن دموی قسمتی از جزء مورد نظر می باشد .

2-3 آیکون : با کلیک روی این گزینه جزء انتخابی به لیست سبد خرید پستی شما اضافه می گردد .

نکته : جهت حذف محصولات از سبد خرید تنها کافیست از علامت X در کنار هر سوره استفاده نمایید .

3- در انتها بعد از اتمام مراحل انتخاب کاربر می بایست نسبت به تکمیل فرم اطلاعات مورد نظر جهت ارسال پستی اقدام نماید . به همین منظور در سبد خرید پستی پس از انتخاب گزینه "نمایش سبد خرید" روی گزینه "تائید نهایی و ارسال" کلیک نمایید و با تکمیل فرم اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی ، آدرس ، شماره تماس ، ایمیل  و نحوه ارسال پستی (سفارشی یا پیشتاز) درخواست ارسال سبد خرید را بدهید .

4- پس از درخواست ارسال ، کد پیگیری پستی جهت اطلاع از وضعیت ارسال سفارش ارائه می گردد که در بخش "پیگیری وضعیت سفارشات" (در پایین سبد خرید پستی) قابل پیگیری است . (بطور نمونه 14/2121-9106-340222-xxxxxx)

5- پس از دریافت محصول و اطلاع از سالم بودن آن ، وجه مورد نظر توسط مامور پست از درخواست کننده دریافت می شود .

نکته : مدت زمان ارسال مرسولات پستی با توجه به نوع سرویس پستی و محل سکونت کاربر از 6 روز الی 12 روز کاری متغیر می باشد .

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

در صورت بروز هرگونه مشکل یا سوال در خصوص خرید و یا سفارشات با ما در ارتباط باشید :

 

تلفن 88080150-021       ایمیل : Support@6236.ir                              مدیر سایت : محمد امین دین دوست